Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
   Mgr. Pavel Beran, IČ: 06596363, se sídlem: Vlčnovská 4184/12, Brno, 628 00
   kontaktní údaje: info@pictarium.cz, +420 608 462 725
   (dále jen „prodávající“)
  2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.pictarium.cz. (dále jen „internetový obchod“).
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 1. Informace o zboží a cenách
  1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Prodávající není plátcem DPH.
  2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je dodáváno pouze v rámci České Republiky.
  4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak
 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  2. Kupující provádí objednávku zboží výběrem zboží, vložením vybrané varianty do nákupního košíku, vyplněním všech povinných údajů a odesláním objednávky. Kupující může využít svůj zákaznický účet, pokud před objednávkou provedl registraci a je do účtu přihlášen.
  3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
  4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku" v posledním kroku objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy.
  6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
  7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 1. Zákaznický účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  6. ssKupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Platební podmínky a dodání zboží
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1338614039/3030., vedený u AirBank.
   • pomocí dárkového poukazu (vizte dále).
   • kombinací obou výše uvedených možností.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud do té doby kupující neuhradí požadovanou částku, smlouva se ruší.
  4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  5. Prodávající, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  6. Zboží je kupujícímu dodáno:
   • na adresu určenou kupujícím v objednávce
   • osobním odběrem od prodávajícího v městě Brně v místě a čase podle vzájemné domluvy
  7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
  8. Doda dodání zboží je zobrazena v procesu objednání zboží nebo v detailu zboží. Tato doba je orientační a kupující bere na vědomí, že může být ovlivněna několika faktory, které prodávající nemůže ze své podstaty ovlivnit.
  9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  12. Prodávající vystaví kupujícímu doklad – fakturu. Fakturu je možné stáhnout v detailu objednávky v internetovém obchodě. Faktura je také přiložena k dodávanému zboží.
  13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
  14. Pokud kupující zboží nepřevezme a neprojeví zájem o zboží během následující 6 měsíců od posledního pokusu o dodání zboží, zboží náleží prodávajícímu, který jej může dále prodat či jinak využít. Zaplacená částka kupujícím prodávajícímu se nevrací.
 1. Dárkový poukaz
  1. Kupující může uhradit celou objednávku (zboží, expediční poplatek a poplatek za dopravu) nebo její část dárkovým poukazem, který je vydán internetovým obchodem.
  2. Dárkový poukaz je možné zakoupit v internetovém obchodě https://www.pictarium.cz a je k dispozici v hodnotách 100, 250, 500, 1000 a 2000 Kč.
  3. Dárkový poukaz je vystaven vždy na konkrétní částku, vyjádřenou v českých korunách, a má omezenou platnost. Každý dárkový poukaz má unikátní desetipísmenný kód, který tento poukaz jednoznačně identifikuje. Tento kód zadává kupující v druhém kroku objednávky, čímž pokaz pro danou objednávku použije.
  4. Dárkový poukaz je přenosný. Kupující si však může, ve svém profilu v internetovém obchodě, poukaz zaregistrovat na svůj účet. Takto registrovaný poukaz se pak stává poukazem nepřenosným a lze jej použít pouze pro nákup zboží kupujícím, který si takto poukaz registroval, po jeho přihlášení.
  5. Dárkový poukaz je možné použít více krát, pokud předchozí objednávky byly v hodnotě nižší než je zůstatková hodnota poukazu.
  6. Dárkový poukaz nelze vyměnit zpátky za peníze či jinak vrátit. Stejně tak nelze vrátit nevyčerpanou hodnotu poukazu po skončení jeho platnosti. Dárkový poukaz nelze prodloužit. Dárkový poukaz nelze uplatit zpětně.
  7. Na jednu objednávku lze použít více dárkových poukazů. Pokud nastane situace, že jeden poukaz nestačí svoji zůstatkovou hodnotou k uhrazení objednávky, je použit další poukaz v pořadí.
  8. Dárkový poukaz je možné zaslat, po jeho uhrazení, kupujícímu pomocí elektronické pošty na email uvedený v objednávce nebo jako vytištěný poukaz na adresu uvedenou v objednávce.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv před uhrazením objednávky.
  2. Jelikož se jedná o zboží, které je upraveno a vyhotoveno přímo na přání kupujícího (podle § 1837 občanského zákoníku), není možné odstoupit od plnění smlouvy poté, co bylo zboží na základně uzavřené objednávky a jejímu uhrazení vyhotoveno.
  3. Odstoupení od smlouvy před uhrazením objednávky je možné přímo v detailu objednávky v internetovém obchodě, zasláním emailové zprávy na adresu prodávajícího či neodeslání platby za objednávku do stanoveného data.
 1. Práva z vadného plnění
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
   • výměnu za nové zboží,
   • opravu zboží,
   • přiměřenou slevu z kupní ceny,
   • odstoupit od smlouvy.
  4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
   • pokud má zboží podstatnou vadu,
   • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
   • při větším počtu vad zboží.
  5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uznání reklamace.
  10. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může prodávající u kupujícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po zamítnutí reklamace.
  11. Volbu způsobu reklamace má kupující.
  12. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  13. Kupující bere na vědomí, že barevné provedení výsledné fotografie může být odlišné od fotografie, kterou kupující vidí na svém zobrazovacím zařízení z důvodu, že prodávající nemůže z povahy věci zajistit shodné zobrazení náhledu zboží na všech zobrazovacích zařízení všech kupujících. Reklamace spojené s barevným provedením nemohou být tedy uznány jako oprávněné. Kupující má právo si před koupí jím požadavaného zboží za poplatek doručit vzorník několika fotografií pro ověření barevnosti.
 1. Návod na použítí fotografie
  1. Fotografie v případě potřeby čistěte suchým, jemným, hadrem tak, aby nedošlo k poškození povrchu. Poškození povrchu fotografie z důvodu čištění nemůže být uznáno jako oprávněná reklamace.
  2. Fotografie nevystavujte vodě, vlhkému prostředí, vysokým, nízkým či kolísavým teplotám.
  3. Fotografie jsou dekorační prvek a nejsou určeny k hraní.
  4. Při manipulaci s fotografií uchopte fotografii vždy za její okraje a nikoliv za její plochu. Uchopení fotografie za plochu může způsobit otisknutí prstů na fotografii.
  5. Fotoobraz či fotografie umístěte na vhodné místo a před umístěním na zeď zkontrolujte, zdali se v místě, kam chcete fotografii umístit, nenachází elektro či jiná domovní instalace.
 1. Doručování
  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce, pokud je jiná než v jeho zákaznickém účtu nebo kupující zákaznický účet nemá.
 1. Mimosoudní řešení sporů
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. V případě fotek zboží pak vlastníkům tohoto zboží. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018.
Tato internetová stránka využívá pro poskytování služeb a základní měření návštěvnosti soubory cookies (více zde). Používáním stránek s tímto souhlasíte.
Mgr. Pavel Beran IČ: 06596363 info@pictarium.cz +420 608 462 725 > Kontakt <
> Časté dotazy (FAQ) <   > photoberry.cz < > nahledyonline.cz < > Můj příběh <
> Podmínky užívání portálu < > Podmínky výplaty provizí < > Obchodní podmínky < > Zpracování osobních údajů < > Cookies na stránce < > Provizní systém < > Varianty fotografií <
Fotografie: *
Před nahráním si prosím zkontrolujte, zda je fotografie ostrá, má kresbu v detailech a je opravdu zajívamá. Pověsili byste si Vy sami tuto fotografii na zeď ve formátu 90x60 cm a zaplatili za ní?
Maximální velikost souboru je 24 MB.
Velikost nejmenší strany fotografie musí být alespoň 1600 px.